2. SOLID BALL ENDMILL

 

형 번

외 경

날길이

샹 크

RSBE - 0040

0.4

1.2

3.0

RSBE - 0050

0.5

1.5

RSBE - 0060

0.6

1.8

RSBE - 0070

0.7

2.1

RSBE - 0080

0.8

2.4

RSBE - 0090

0.9

2.7

RSBE - 0100

1.0

3.0

RSBE - 0110

1.1

3.3

RSBE - 0120

1.2

3.6

RSBE - 0130

1.3

3.9

RSBE - 0140

1.4

4.2

RSBE - 0150

1.5

4.5

RSBE - 0160

1.6

4.8

RSBE - 0170

1.7

5.1

RSBE - 0180

1.8

5.4

RSBE - 0190

1.9

5.7

RSBE - 0200

2.0

6.0

RSBE - 0250

2.5

9.0

※ 기타 규격은 주문 제작

규 격

치 수 (mm)

KT8600

재 고

UFB

재 고

D

R

L

d

RSBE 2030T

RSBE 2030

3.0

1.5

70

8

6

RSBE 2040T

RSBE 2040

4.0

2.0

70

8

6

RSBE 2050T

RSBE 2050

5.0

2.5

80

12

6

RSBE 2060T

RSBE 2060

6.0

3.0

80

12

6

RSBE 2070T

RSBE 2070

7.0

3.5

90

15

8

RSBE 2080T

RSBE 2080

8.0

4.0

90

15

8

RSBE 2090T

RSBE 2090

9.0

4.5

100

20

10

RSBE 2100T

RSBE 2100

10.0

5.0

100

20

10

RSBE 2120T

RSBE 2120

12.0

6.0

110

25

12

RSBE 2140T

RSBE 2140

14.0

7.0

120

30

12

RSBE 2160T

RSBE 2160

16.0

8.0

125

35

16

RSBE 2180T

RSBE 2180

18.0

9.0

150

40

20

RSBE 2200T

RSBE 2200

20.0

10.0

150

40

20

 

 RSBE 2□□□L□ 시리즈 (Series)

 ball03a.gif 금형의 깊은 부분 자유곡면 (Profile) 가공
 ball03a.gif 2날, 비틀감각 30°, 초미립 재종
 ball03a.gif 고강성의 정밀한 볼형상
 ball03a.gif TiAIN 코틸 엔드밀은 고속, 고이송 가공에 최적

규 격

치 수 (mm)

KT8600

재 고

UFB

재 고

D

R

L

ℓ 1

ℓ 2

d

 RSBE 2030LT

 ○

 RSBE 2030L

 ○

 3

 1.5

 100

 4

35

 6

 RSBE 2040LT

 ○

 RSBE 2040L

 ○

 4

 2.0

 100

 6

35

 6

 RSBE 2050LT

 ○

 RSBE 2050L

 ○

 5

 2.5

 115

 7

40

 8

 RSBE 2060LT

 ○

 RSBE 2060L

 ○

 6

 3.0

 115

 8

45

 8

 RSBE 2070LT

 ○

 RSBE 2070L

 ○

 7

 3.5

 125

 10

45

 10

 RSBE 2080LT

 ○

 RSBE 2080L

 ○

 8

 4.0

 125

 12

55

 10

 RSBE 2090LT

 ○

 RSBE 2090L

 ○

 9

 4.5

 140

 15

65

 10

 RSBE 2100LT

 ○

 RSBE 2100L

 ○

 10

 5.0

 140

 15

65

 10

 RSBE 2120LT

 ○

 RSBE 2120L

 ○

 12

 6.0

 150

 18

75

 12

 RSBE 2140LT

 ○

 RSBE 2140L

 ○

 14

 7.0

 155

 23

75

 16

 RSBE 2160LT

 ○

 RSBE 2160L

 ○

 16

 8.0

 155

 30

75

 16